SYSTÉM OPTIPA PRO STROJE NA VÝROBU A ZUŠLECHŤOVÁNÍ „NEKONEČNÝCH PÁSŮ“

Jednou z hlavních oblastí uplatnění systémů OPTIPA jsou stroje na výrobu nebo zušlechťování nekonečných pásů. Tyto stroje produkují nekonečný pás výrobku, který se většinou buď navíjí do rolí nebo se na řezačkách zpracovává na desky o různých rozměrech.

Specifickým případem uplatnění systému OPTIPA pak je stroj na výrobu desek na dopravnících.

Mezi základní funkce systému OPTIPA určeného pro všechny tyto stroje patří měření případně řízení vybraných kvalitativních parametrů – vlhkosti, plošné hmotnosti případně tloušťky, a to buď celého produktu nebo, je-li to možné, selektivně jednotlivých vrstev.

Naše systémy poskytují měření, vizualizaci a řízení:

$

vlhkosti

$

nánosů

$

tloušťky

$

plošné hmotnosti

Měřené materiály

$

papír

$

lepenka

$

vlnitá lepenka

$

folie

$

laminované folie

$

nánosy 1 nebo více vrstev (lak, lepidla, PE, EA)

$

podlahové krytiny, PVC, gumové krytiny

$

netkané textilie

$

střešní lepenky, krytiny a folie

$

mnohé další - konzultujte s námi

Při využití našich systémů dokážete:

$

významně snížit surovinové a energetické náklady výroby o statisíce až miliony Kč ročně

$

zvýšit výrobnost stroje až o 10 %

$

přispět ke zvýšení kvality výrobků snížením nerovnoměrnosti jejich kvalitativních parametrů

$

zefektivnit práci operátorů díky automatickému řízení stroje

$

zvýšit informovanost zaměstnanců o parametrech výroby pomocí funkcí informačního systému

oblasti uplatnění systému OPTIPA

Typickými oblastmi uplatnění systémů OPTIPA včetně možných měřených / regulovaných parametrů jsou :

Papírenské stroje

 • měření / regulace vlhkosti papíru
 • měření / regulace plošné hmotnosti papíru
 • měření / regulace tloušťky papíru

Stroje na zušlechťování (impregnace, lakování, kašírování, apod.)

 • měření / regulace vlhkosti finálního výrobku

 • měření / regulace plošné hmotnosti finálního výrobku

 • měření / regulace plošné hmotnosti nánosu (lepidlo, lak, PE apod.)

 • měření / regulace tloušťky finálního výrobku

 • měření / regulace tloušťky nánosu (lepidlo, lak, PE apod.)

Lepenkové stroje

 • měření / regulace vlhkosti lepenky
 • měření / regulace plošné hmotnosti lepenky
 • měření / regulace tloušťky lepenky

Stroje na výrobu vlnité lepenky

 • měření / regulace vlhkosti finálního výrobku

 • měření / regulace vlhkosti jednotlivých vrstev vlnité lepenky

 • měření / regulace plošné hmotnosti nánosu lepidla

Stroje na výrobu střešních lepenek, krytin a folií

 • měření / regulace vlhkosti výrobku

 • měření / regulace plošné hmotnosti výrobku

 • měření / regulace tloušťky výrobku

Stroje na výrobu podlahových krytin PVC, gumových krytin

 • měření / regulace plošné hmotnosti výrobku

 • měření / regulace tloušťky výrobku

Stroje na výrobu plošných folií, folií, vrstvených folií (laminovaných)

 • měření / regulace plošné hmotnosti folie

 • měření / regulace tloušťky folie

Stroje na výrobu netkaných textilií, plstěnců

 • měření / regulace vlhkosti netkané textilie

 • měření / regulace plošné hmotnosti netkané textilie

p

Tento seznam nepředstavuje konečný výčet možností nasazení systému OPTIPA !!! Na možnost nasazení systému OPTIPA na zde neuvedenou aplikaci se nás, prosíme, zeptejte !

Popis systému OPTIPA

Systém OPTIPA je koncipován jako modulární systém, což umožňuje dodávku jednotlivých modulů zvlášť.

Třemi základními moduly jsou:

$

Měření parametrů nekonečného pásu

$

Vizualizace procesu

$

Řízení procesu

Měření parametrů nekonečného pásu

Tento základní modul se skládá z několika klíčových komponent, kterými jsou:

1) speciální přístroje pro měření kvalitativních vlastností vyráběného pásu, tj.

$

měření vlhkosti

 • čidla na principu pohlcování infračerveného záření

 • čidla na principu pohlcování mikrovlnného záření

$

měření plošné hmotnosti

(celého výrobku nebo jen nátěru, nánosu či impregnantu)

 • čidla na principu pohlcování beta a gama záření

 • čidla na principu pohlcování infračerveného záření

$

měření tloušťky

(celého výrobku nebo jen nátěru, nánosu či impregnantu)

 • čidla na principu pohlcování beta a gama záření

 • čidla na principu pohlcování infračerveného záření

 • čidla na principu optického měření (triangulační princip)

 • čidla na principu vířivých proudů

2) primární vyhodnocovací jednotky

Speciálních měřicích přístrojů.

3) měřicí rámy

Pro uchycení speciálních měřicích přístrojů (traverzující C-rámy, O-rámy nebo I-rámy případně rámy/držáky pro měření ve fixní pozici).

Uvedené komponenty jsou propojeny s rozvaděčem, který obsahuje PLC s na míru vytvořeným aplikačním softwarem OPTIPA. Úkolem PLC je snímat a vyhodnocovat signály z použitých prvků systému (tj. z měřicích přístrojů, fotonek, magnetických snímačů koncové polohy apod.) a provádět základní ovládací operace (řízení pohybu traverzujícího rámu, ovládání clony radioaktivních přístrojů aj.). Do tohoto modulu je též možné zahrnout případné světelné nebo zvukové signalizační prvky a digitální ukazovací přístroje.

Vizualizace procesu

SW pro tento modul může být pro většinu aplikací umístěn v PAC (viz měřící rám). Jako komunikační prostředky jsou využity průmyslové/standardní monitory s klávesnicí a myší, to vše napojeno na PC ( síťově propojeným s PAC), vybavený pouze standardním prohlížečem.

Pro případ rozsáhlé komunikační aplikace je využíváno průmyslové PC se SCADA vizualizačním softwarem Citect (včetně HW klíče). V případě zájmu může být k PC připojena tiskárna. Průmyslové PC komunikuje s PAC pomocí OPC . V prostředí Citect běží aplikační software OPTIPA.

Obě verze vizualizace mohou obsahovat funkce mezi něž patří například:

$
přehledné zobrazení technologie výroby včetně zobrazení okamžitých hodnot měřených veličin (vlhkosti a/nebo plošné hmotnosti a/nebo tloušťky) a případně dalších veličin z provozu jako např. teplot, průtoků, rychlostí, otáček apod.
$
zobrazení příčných profilů měřených veličin
$
schematické zobrazení polohy rámu a prvků pro jeho ovládání
$
výpočet a zobrazení požadovaných statistik měřených veličin za přejezd (průměrů, směrodatných odchylek, mediánů apod.)
$
automatické kontinuální ukládání trendů měřených a vypočítávaných veličin v rámci softwaru Citect s dobou archivace až několika let
$
propracované zobrazování trendů vybraných veličin s širokými možnostmi nastavení (zobrazené veličiny, délka trendu, datum a čas konce trendu, meze zobrazení aj.)
$
automatický export trendů ve formátu *.csv na uživatelem definované místo (např. na podnikový server)
$
zpracování reportů o výrobě, směně a roli a jejich zobrazení / tisk / export na určené místo (např. na podnikový server)
$
zobrazení aktuálních a historických alarmů indikujících přerušení výroby nebo výskyt mimomezních stavů a jiných kritických situací
Tento výčet možných funkcí aplikačního softwaru OPTIPA není konečný, při jeho programování se vždy přihlíží k požadavkům a potřebám zákazníka. Aplikační software OPTIPA je možné v případě potřeby kdykoliv dodatečně upravit či doplnit.

Řízení procesu

Tento modul představuje nejvyšší nadstavbu. Jejím základem je zahrnutí řídicích funkcí do aplikačního softwaru OPTIPA lokalizovaného v PLC i v průmyslovém PC (Citect). Řízení kvalitativních veličin je možné nejen v podélném směru (tj. ve směru výroby), ale i ve směru příčném.

Řídicí funkce se navrhují a realizují podle typu stroje, na který má být systém OPTIPA implementován. V zásadě platí, že se pro řízení používají tytéž prvky (akční orgány), které obsluha příslušného stroje používala pro manuální nastavování před implementací automatického řídicího systému.

Příklad

$

Systém OPTIPA pro papírenský nebo lepenkový stroj zpravidla obsahuje následující základní řídicí funkce:

 • Řízení plošné hmotnosti průtokem husté látky

 • Řízení plošné hmotnosti rychlostí stroje

 • Řízení vlhkosti tlakem páry

 • Řízení obsahu popela průtokem kaolinu

 • Řízení efluxu

$

Volitelně může být systém OPTIPA doplněn o vyšší úroveň řídicích algoritmů:

 • Optimalizace žádaných hodnot (plošné hmotnosti, vlhkosti)

 • Koordinovaná změna rychlosti stroje

 • Maximalizace výroby

 • Automatická změna druhu

 • Řízení příčného profilu